Jelen weboldalnak van egy frissebb verziója, ahol az EKR rendszer részletezésén felül bemutatjuk, hogyan profitálhat energiamegtakarításaiból. Eléréshez kattintson az alábbi gombra.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (továbbiakban EKR) egy olyan – 2021. január 1-től életbe lépett – szakpolitikai intézkedés, amely a végső felhasználóknak energiát (földgáz, villamosenergia, üzemanyag) értékesítő kereskedőkön, vagy egyetemes szolgáltatókon, mint kötelezetteken keresztül (közvetetten a felhasználókon) kíván energiamegtakarítást elérni annak érdekében, hogy Magyarország teljesíteni tudja a Nemzeti Klímatervben lefektetett energiahatékonysági céljait. Magyarország célja az, hogy a 2030-as végső energia-felhasználás nem haladhatja meg a 2005-ös értéket. Ennek eléréshez 2021- 2030 között átlagosan évi 7 PJ új energiamegtakarítást szükséges elérni.

Az EKR a 2020. december 21. napján megjelent, 283. számú Magyar Közlönyben helyet kapott 2020. évi CLX. törvénnyel (Egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról ) került bevezetésre.

A következő bekezdéseken keresztül bemutatjuk az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer legfontosabb részleteit, aminek olvasása hosszadalmas lehet, de mindenképpen megéri. Viszont, ha sietsz, akkor nyugodtan ugorj a cikk végére, ahol bemutatjuk, hogy mennyivel drágulhat a fogyasztói energia ára és mit tehet ellene a felhasználó.

Kik a rendszer szereplői és mi a szerepük?

EKR kötelezettség mértéke

A kötelezetteknek (lásd előző bekezdés) évente, az adott évet két évvel megelőző évben értékesített energiamennyiségeik után a 2015. évi LVII. törvényben (továbbiakban Ehat. tv. )meghatározott módon és százalékban kell energiamegtakarítást (lásd alábbi ábra) elérniük a végfelhasználóik körében.

Példaképp egy villamosenergia-kereskedő, mint kötelezett a 2022. évben az általa 2020-ban végső felhasználók részére Magyarországon értékesített, kötelezettség alá vont energiamennyiség 0,1%-ának megfelelő mértékű éves energiamegtakarítást köteles elérni a végső felhasználók körében.

A Hivatal az egyes kötelezett felek vonatkozásában határozatban állapítja meg a tárgyévben esedékes energiamegtakarítás mértékét a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer tekintetében az egyes évekre vonatkozó országos megtakarítási célértékeket az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásának 8. melléklete tartalmazza.

Hogyan teljesíthetik a kereskedők EKR kötelezettségeiket?

A kötelezett kereskedők az adott évben rájuk érvényes megtakarítási kötelezettségeket többféleképpen is megválthatják:

  • Saját hozzájárulással, energetikai auditorok/auditáló szervezetek által hitelesített energiahatékonyság javító intézkedések/beruházások megvalósításával a végfelhasználóik körében.
  • Végfelhasználók által eszközölt energiahatékonyságot növelő intézkedésekből/beruházásokból származó, energetikai auditorok/auditáló szervezetek által hitelesített energiamegtakarítások, úgynevezett Fehér Bizonyítványok (White Certificate) vásárlásával.
  • Hatóságilag szabályozott, 50 000 Ft/GJ egységárú energiahatékonysági járulék megfizetésével.

Mi az a hitelesített energiamegtakarítás, más néven Fehér Bizonyítvány?

A hitelesített energiamegtakarítás, azaz a Fehér Bizonyítvány egy, a végső felhasználónál eszközölt energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás megvalósításából származó, energetikai auditorok/auditáló szervezetek által hitelesített energiamegtakarítás, amely tartalmaz addicionális hozzájárulást.

Az addicionális hozzájárulás a beruházás előtt, a végső felhasználónak, külső szereplő által nyújtott támogatás, szolgáltatás, ami nélkül a beruházás nem valósulhatott volna meg. Ilyen hozzájárulás lehet bármilyen nem általános, azaz célzott energiahatékonyság-növelő intézkedés(ek)re vonatkozó energetikai tanácsadás, műszaki támogatás.

A Fehér Bizonyítvány legfontosabb tulajdonsága, hogy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely kizárólag a kötelezett fél részére ruházható át/értékesíthető. A nem hitelesített vagy a Hivatal által érvénytelenített energiamegtakarítás átruházása, továbbá az energiamegtakarítás nem kötelezett félnek minősülő vevő részére történő átruházása semmis. A Fehér Bizonyítványok kétoldalú megállapodások keretében vagy szervezett piacon ruházhatóak át.

Milyen szerepe van az energetikai auditoroknak/auditáló szervezeteknek?

Az energetikai auditorok/auditáló szervezetek az energiamegtakarítási kötelezettségként elszámolni, vagy más kötelezettek számára átruházni kívánt energiamegtakarításokat hitelesítik. (Hitelesítés nélküli energiamegtakarítás a Hivatalhoz nem jelenthető be és a Hivatal részéről nem számolható el energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként.) Továbbá felelnek azért, hogy a kötelezett felek az energiamegtakarítás megállapítása során megfelelően vették-e figyelembe a kormányrendelet szerinti átváltási tényezőket, számítási módszereket és elveket, és hitelesítésével igazolja a beruházást vagy az intézkedést megvalósító személy addicionálisnak minősülő hozzájárulását, valamint az energiamegtakarítás mértékét a tárgyévre és az azt követő évekre egyaránt.

Hogyan állapítják meg az auditorok az elért megtakarítások mértékét?

Az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből származó energiamegtakarítást EKR sztenderd intézkedési jegyzék, vagy energetikai auditor/energetikai auditáló szervezet által kiállított energetikai audit alapján, az Ehat vhr. szerinti átváltási tényezők, valamint számítási módszerek és elvek alkalmazásával állapítható meg.

Milyen intézkedések vehetők figyelembe a megtakarítások megállapításainál?

A Hivatal a leggyakoribb, sztenderdizálható energiahatékonyság-javító intézkedések elszámolását megkönnyítendő jegyzéket dolgozott ki, amely jegyzékbe a következő intézkedések kerültek:

Természetesen a jegyzék nem fed le minden megtakarítási lehetőséget, ezért a jegyzékben nem szereplő, vagy komplex intézkedések/beruházások megvalósítása esetén energetikai auditot kell végezni.

Fontos megjegyezni, hogy napelemes beruházás által termelt, azáltal a hálózatból vételezett villamosenergia csökkentése, vagy adott esetben megszüntetése nem számít energiamegtakarításnak az EKR szerint!

Mennyivel drágulhatnak maximálisan a fogyasztói árak az egyes energiafajták esetén adott években?

A kötelezettekről, vagyis a kereskedőkről általánosságban elmondható, hogy elkezdték az EKR terheit továbbhárítani a fogyasztóikra. A továbbhárított, felhasználó által fizetendő díj (EKR díj) megegyezik az „EKR Tényező” és az átadott-átvett hőmennyiségek, vagy energiamennyiségek szorzatával.

Az „EKR Tényező” a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék (lásd EKR kötelezettség mértéke bekezdés) és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék (50 000 Ft/GJ) Ehat. Tv. szerinti mértékének szorzata.

A következő táblázatban mutatjuk be, hogy az egyes években maximálisan mennyivel nőhetnek a felhasználók terhei a különböző energiafajták esetén az EKR terheinek továbbhárításának következtében.

A táblázat értelmezését segítve, egyes kereskedők elkezdték intézni a fogyasztókkal kötött 2021. évre érvényes szerződések módosítását, hogy ezáltal továbbhárítsák az EKR terheiket. Az EKR díjak számításánál felhasznált EKR Tényező megtakarítási százalékát 0,3 %-nak vették, ami a 2021. évhez, mint a vételezés évéhez, illetve 2023. évhez, mint a kötelezettségük teljesítésének évéhez köthető.

Mit tehet a felhasználó?

1) Villamosenergia/földgáz/üzemanyag beszerzés esetén érdemes több kereskedőtől úgy ajánlatot kérni, hogy az EKR fajlagos felár külön szerepeljen az ajánlatban, hiszen a kötelezettek nem csak az energia/molekula díjban de az EKR járulék mértékében is versenyezni fognak.
Az EKR járulék plafonja 50 000 Ft/GJ, viszont a hitelesített megtakarítási opciók árait – amiket a kötelezettek megvásárolhatnak – a kereslet-kínálat fogja alakítani.

2) A továbbhárított többletköltségek csökkentésére, vagy teljes elkerülésére a felhasználók energiamegtakarítást célzó energiahatékonysági beruházásokat eszközölhetnek, amelyeket energetikai auditorokkal, vagy auditáló szervezetek bevonásával hitelesíthetnek, majd a hitelesített megtakarítási opciókat értékesíthetik a kötelezettek részére. Extra energiamegtakarítás elérése esetén bevétele is származhat a felhasználónak a jog értékesítéséből, amivel javíthatja a hatékonyságnövelő beruházásának megtérülését

Többet szeretnél még olvasni a témáról?

További információért látogass el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energiahatékonysággal foglalkozó honlapjára: https://www.enhat.mekh.hu/ekr