RENDEZVÉNY JELENTKEZÉSI, FIZETÉSI, RÉSZVÉTELI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A Smart Gas Consulting Kft. (1035 Budapest, Raktár utca 4. III. em. 17. a., telefonszám: +36 20 374 2155, e-mail cím: info@smartgasconsulting.hu továbbiakban: Szervező) által szervezett konferenciák, előadások, klub-rendezvényekre (továbbiakban együtt: Rendezvény) jegyet vásárló személyek (Jegyvásárló) és a Rendezvényeken részt vevő személyek (Látogató) által a Rendezvényekre történő jegyvásárlásra továbbá a Látogatók Rendezvényeken történő részvételére a jelen szerződési feltételek vonatkoznak. A jelen szerződési feltételektől felek csak közös, írásbeli megaállapodással térhetnek el. Az eltéréseket tartalmazó közös írásbeli megállapodásban nem rendezett kérdésekre a jelen szabályzat alkalmazandó. Látogató a Rendezvényen történő részvételre jogosító jegy megvásárlásával, illetve a Rendezvényre történő regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szerződéses feltételeket.

1. Jelentkezési, fizetési és lemondási feltételek

1.1 A Rendezvényekre történő jegyvásárlás feltétele a Szervező weboldalán, az adott Rendezvény microsite-ján történő online regisztráció és az ott kért adatok pontos és a valóságnak megfelelő megadása, a jelen Szerződéses Feltételek és Szervező Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelő megismerést követő jóváhagyása. Az online regisztrációt követően a regisztrált személy választhat, hogy részvételi díjat bankkártyás fizetéssel vagy átutalással kívánja-e kiegyenlíteni.
Bankkártyás fizetés választása esetén a rendszer automatikusan átirányítja a regisztráltat a Szervező pénzügyi partnerének bankkártyás fizetési felületére, ahol, a szükséges adatok megadása után lehetősége van a fizetés teljesítésére.
Ha a regisztrált az átutalásos fizetést választja, akkor az online regisztráció sikeres megtörténtéről Szervező e-mail-ben visszaigazolást küld a Jegyvásárló regisztráció során megadott e-mail címére, amely tartalmazza a részvételi díj kiegyenlítéséhez szükséges utalási információkat.

1.2 Jegyvásárló, ha az átutalásos fizetést választja, az 1.1 pont szerinti visszaigazoló e-mail számára történő megküldésétől számított 8 munkanapon belül köteles a részvételi díjat átutalással kiegyenlíteni az 1.1 pont szerinti e-mailben írt bankszámlaszámra történő átutalással.

1.3 Legkésőbb a bankkártyás fizetés számára történt igazolását vagy az 1.2 pontban írt fizetés bankszámláján történt jóváírását követő munkanapon Szervező az online részvételi jegyet és a megfizetett részvételi díj összegéről szóló számlát e-mailen küldi el Jegyvásárló regisztráció során megadott e-mail címére.

1.4 Az 1.1 pontban írt, rendezvényre történő online regisztráció már fizetési kötelezettséggel jár, annak megtörténte után Szervező lemondást már nem fogad el, a részvételi jegyet és ott, ahol az része a csomagnak, a szállás díját nem váltja vissza. A részvételi díjat és a szállás díját, tehát a rendezvényről történő távolmaradás esetén is ki kell fizetni. A részvételi jegy és ott, ahol az része a csomagnak, a szállás, a részvételi díj teljes kiegyenlítése után másra átruházható.

1.5 A Smart Gas Consulting Kft. a részvételi díjak megváltoztatásának jogát a rendezvény kezdetéig fenntartja.
Csoportos jegyvásárlás esetén alkalmazandó kedvezményt kizárólag akkor tud a Smart Gas Consulting Kft. nyújtani, ha ugyanazon személy, ugyanazon rendezvényre, egy regisztráció során rendeli meg és fizeti ki a csoportos kedvezmény igénybevételéhez mindenkor szükséges mennyiségű részvételi jegyet.

1.6 Szervező fenntartja a jogot a rendezvény időpontjának módosítására. Ha a rendezvény időpontja módosul, az új időpontról Szervező megfelelő időben tájékoztatja a Jegyvásárlókat. A megváltott és kifizetett jegyek a módosított időpontban is érvényesek vagy, ha az új időpont nem lenne megfelelő, átruházhatóak.

1.7 Ha a rendezvény jogszabályi vagy hatósági korlátozás vagy a felektől független külső egyéb körülmény miatt nem tartható meg a kijelölt időpontban, a Szervező a rendezvényt online konferencia formájában tartja meg. Az online konferencia részvételi díja a vele megegyező témájú, meg nem tartható rendezvény részvételi díjának 40%-a. Az ezt meghaladó befizetéseket (ide értve az esetleg igénybe nem vett szállás díját is) a Smart Gas Consulting Kft. a rendezvény online formában történő megtartásáról szóló döntés közzétételét követő 20 napon belül visszatéríti. A részvételi díj és ott, ahol az része a csomagnak a szállás díja még a rendezvény időpontjának módosítása vagy online formában történő megtartása esetén sem téríthető vissza a jelen feltételekben írtakat meghaladó mértékben.

1.8 A jelen szerződési feltételek alapján létrejött szerződések vonatkozásában bármely elektronikus úton megtett nyilatkozat közlésének időpontja:
a) Szervező által közölt nyilatkozat esetén a Szervező informatikai rendszerében a nyilatkozatot tartalmazó e-mail elküldésének naplózott időpontja.
b) Szerződő Fél részéről a Szervező web-felületén megtett nyilatkozat esetében, az adott nyilatkozat web-felületen történő megtételének Szervező informatikai rendszere által naplózott időpontja.
A Szervező a web-felületén létrejött szerződéseket nem rögzíti. A web-felületen létrejött szerződések nem minősülnek írásba foglaltnak. A web-felületen létrejött szerződések magyar nyelvűek.

1.9 A web-felületen történő szerződés tárgya a Szervező Rendezvényére, konkrét időpontban belépésre jogosító jegy megvásárlása. Mindezekre tekintettel a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1). bek. a) és l) pontjai alapján a fogyasztónak minősülő Jegyvásárló nem gyakorolhatja a rendelet 20. § szerinti jogát
2. Részvételi feltételek

2.1 Látogató köteles betartani a Rendezvénynek helyet adó intézmény házirendjét és belépési szabályait valamint a jelen szerződéses feltételek szerinti részvételi szabályokat.

2.2 A Rendezvényre való belépésre kizárólag a Szervező által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet sor. A Rendezvényre belépni a megváltott részvételi jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

2.3 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a beléptető pontokon, a mindenkori közegészségügyi helyzet függvényében
a. fertőtlenítő-pontokat helyezzen el és azok használatát kötelezően előírja,
b. maszkviselésre kötelezze a Rendezvény résztvevőit,
c. testhőmérsékletet mérjen,
d. az a. és b. pontokban írt kötelezettségek megsértőinek vagy annak a belépését, akinek a beléptető ponton mért testhőmérséklete meghaladja a 37.0 Celsius fokot érvényes jegy birtokában is megtagadja vagy az érintettet a Rendezvény területének elhagyására kötelezheti.
Ha bármely látogató belépését a Szervező azért tagadta meg, mert a beléptető ponton mért testhőmérséklete meghaladta a 37.0 Celsius fokot, úgy ezen látogató számára a már kifizetett részvételi jegy árát a Szervező 15 napon belül visszafizeti arra a bankszámlára, amelyről az kifizetésre került.
Azokra, akik azért nem léphettek be vagy azért kellett elhagyják a Rendezvény területét, mert az a. vagy b. pontokban írt kötelezettségek valamelyikét megsértették, a jelen szabályzat 2.7. pontjában írt rendelkezés alkalmazandó.

2.4 A Rendezvény látogatásának feltétele – az adott rendezvény jellegétől függően – érvényes részvételi jegy megváltása vagy érvényes regisztráció. Egy részvételi jegy/regisztráció egy személy belépésére jogosít fel. A felhasznált részvételi jegy/regisztráció nem átruházható.

2.5 A Rendezvényen részt vevő Látogató köteles betartani a Szervezőnek, valamint a Rendezvény rendjét biztosító személyeknek az utasításait. Ennek megszegéséből adódó mindennemű következményért Szervező a felelősséget kifejezetten kizárja.

2.6. A Látogató a Rendezvény területén az általános magatartási normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak, és a Rendezvénynek helyet adó intézmény házirendjének megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, vagy a Rendezvény rendjét sérti vagy megbontja másokban félelmet, megütközést vagy felháborodást kelthet. Látogató a Rendezvényen elhangzottakhoz kizárólag a Rendezvény moderátorának engedélyével, a moderátor által megszabott időpontban és időtartamban szólhat hozzá, fejtheti ki véleményét vagy tehet fel kérdést az előadóknak.

2.7 Amennyiben Látogató a Rendezvényen történő részvételére irányadó magatartási szabályokat, így különösen – de nem kizárólag – a jelen részvételi szabályokat vagy a Rendezvénynek helyet adó intézmény házirendjében foglalt szabályokat megsértené, úgy Szervező illetve a Rendezvény rendjének fenntartásáért felelős alvállalkozója jogosult érvényes részvételi jegy/regisztráció birtokában is megtagadni a Rendezvényre történő belépését, illetve érvényes részvételi jegy/regisztráció birtokában is a Rendezvény területéről őt eltávolítani. Ilyen esetekben Látogató a részvételi jegy árának visszatérítésére vagy egyéb kompenzációra nem jogosult.

2.8 A Rendezvényen kép- vagy hangfelvétel készítése, vagy a Rendezvény egyidejű közvetítése a Szervező előzetes kifejezett, írásos engedélye hiányában tilos.

2.9 Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen kép-, illetve hangfelvétel készül, illetve azt vagy annak egy részér a média közvetítheti. Mindezeken a felvételeken, illetve a közvetítésen a Látogató felismerhető lehet. Látogató a belépéssel az e pontban megjelölt felvételek elkészítéséhez és közzétételéhez, valamint az e pontban megjelölt közvetítéshez hozzájárulását megadja, valamint tudomásul veszi, hogy az e pontban megjelölt felvételeken történő felismerhetősége, illetve. az e pontban megjelölt közvetítésen történő felismerhetősége miatti bármilyen következményért Szervező a felelősségét kizárja.

2.10 Látogató részéről, a Rendezvényen a Szervező vagy alvállalkozója által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott személyes adatok kezelésére Szervező Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó, amely elérhető az alábbi helyen: https://portfoliocsoport.hu/info/adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat
Szervező a Rendezvényen történő megjelenéssel összefüggésben az alábbi adatkezeléseket végzi:
a) Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés,
b) A rendezvényen készített fénykép és videofelvétel,
c) A részvételi, jelenléti ív Látogató általi aláírása,
d) A Látogató által megadott név, cégév és beosztás közzététele a Szervező Rendezvény-applikációjában megtalálható résztvevői listában, mely alapján az az Applikáció Rendezvényen részt vevő felhasználói számára láthatóvá válik,
e) A Rendezvény előadói adatainak kezelése,
f) Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés
g) Számlázással összefüggő adatkezelés
h) Hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés
Személyes adatainak Szervező vagy alvállalkozója számára a fenti adatkezelések céljából történő megadásával látogató hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint történő, Szervező általi kezeléséhez.

2.11 Szervező a programváltozás jogát fenntartja.

2.12 Amennyiben Szervező a Rendezvényt on-line formában tartja meg, úgy a Látogatót a regisztrációt megelőzően tájékoztatja arról a platformról, amelyen az on-line Rendezvény megtartásra kerül. A Látogató feladata és felelőssége az on-line Rendezvényen történő részvétel informatikai feltételeinek biztosítása, illetve annak előzetes ellenőrzése, hogy a feltételeknek a Látogató informatikai rendszere megfelel-e. Ezen feltételek az adott Rendezvény szervezői jelentkezési felületén kívül és túlmenően részletesen megismerhetők az érintett platform felületén is.

2.13 Szervező nem felel azért, ha a Látogató az on-line Rendezvényhez a vele a 2.12. pontban írtak szerint előzetesen közölt informatikai feltételek hiánya miatt nem tud csatlakozni, vagy a csatlakozást folyamatosan fenntartani, illetve a Rendezvényen elhangzottakhoz teljes körűen hozzáférni. Szervező nem köteles a már kifizetett részvételi díjat vagy annak egy részét Látogatónak visszaadni, ha Látogató részvétele az on-line Rendezvényen az e pontban írtak miatt meghiúsult vagy nem volt teljes értékű. Szervező akkor sem köteles a már kifizetett részvételi díjat vagy annak egy részét Látogatónak visszaadni, ha Látogató részvétele az on-line Rendezvényen a Szervező érdekkörén kívüli okból (például, de nem kizárólag az Internet-szolgáltatás hibája, áramkimaradás, stb.) hiúsult meg vagy volt nem teljes értékű.
3. Záró rendelkezések

3.1 A Rendezvényen történő részvételre a felek között létrejött szerződés határozott időtartamú, az megszűnik a felek általi kölcsönös teljesítéssel, azaz a részvételi díj megfizetésével és a jegy megküldésével, illetve a Rendezvény megtartásával.

3.2 Szervező nem tartozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

3,3 A Jegyvásárló a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével és panaszával Szervező munkatársaihoz az alábbi elérhetőségen fordulhat:
• info@smartgasconsulting.hu e-mail címen, illetve
• +36 20 374 2155 telefonszámon munkaidőben.

3.4 A Szervezővel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Jegyvásárló békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület;
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.;
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10
Budapest, 2024. január 1.
Smart Gas Consulting Kft.