Lakosság és a mikrovállalkozások maradnak, mindenki másnak távoznia kell a rezsicsökkentésből

2022.június 17.-én a 99. számú Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 217/2022. (VI. 17.) rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról. A rendelet módosította mind a villamosenergia, mind a földgáz egyetemes szolgáltatás szabályrendszerét. A változások bemutatását a villamosenergia egyetemes szolgáltatásával kezdjük.

Villamosenergia-ellátás az egyetemes szolgáltatásban

Akik tovább vételezhetnek villamosenergiát (áramot) rezsicsökkentett áron

A rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra csak a lakosság, valamint azok a mikrovállalkozások* lesznek jogosultak, akik kisfeszültségen vételeznek és összes felhasználási helyük tekintetében csatlakozási teljesítményük együttesen nem nagyobb 3 X 63 A-nál (amper).

*Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Forrás: kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény

A mikrovállakozások esetén további speciális szabály, hogy az egyetemes szolgáltatási árra csak 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig jogosultak. Ezen felüli fogyasztás esetén a különbözetet az egyetemes szolgáltató (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) a honlapján közölt versenypiaci áron számolja el az ügyféllel. Továbbá nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely a rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát. Ez utóbbi rendelkezéssel a rendelet megtiltja, annak, aki jogosult lenne egyébként, hogy visszatérjen az egyetemes szolgáltatásba.

A mikovállalkozások esetén érdemes felkészülni arra, hogy az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha kiderül, hogy az adott mikrovállalkozás az egyetemes vételezésre nem jogosult, akkor komoly büntetésre számíthat, a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Akiknek távozniuk kell az egyetemes villamosenergia-szolgáltatásból

A villamosenergia törvény (2007. évi LXXXVI. törvény) 50. § (3) pontja szerinti felhasználók nem vételezhetnek 2022. augusztus 1. napjától tovább az egyetemes szolgáltatásban. Ezen felhasználók a következők:

  • külön jogszabály szerinti költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intézmények,
  • önkormányzatok és közfeladatot ellátó költségvetési intézmények,
  • egyházi jogi személyek, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények

Továbbá minden olyan egyéb felhasználónak (többnyire KKV) is távoznia kell, akik nem számítanak mikrovállalkozásnak, hiába voltak korábban jogosultak csatlakozási teljesítményük miatt (összes felhasználási helyük tekintetében csatlakozási teljesítményük 3 X 63 A-nál (amper) kisebb).

A távozók a rendelet szerint kötelesek az egyetemes szolgáltatójuk részére 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely megjelölésével arról nyilatkozni, hogy a továbbiakban nem jogosultak a vételezésre. Az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az ehhez szükséges nyilatkozatmintát a honlapján közzéteszi (legkésőbb 2022.06.23.). A nyilatkozatban kell közölnie az ügyfélnek, hogy kíván-e élni a végső menedékes szolgáltatással, vagy sem.

A távozóknak érdemes azonnal ajánlatkéréssel fordulniuk a szabadpiaci földgázkereskedők felé 2022.08.01.-i ellátási kezdődátummal.

Amennyiben segítségre lenne szükségük a folyamat lefolytatásában és az adminisztrációban, kérjék támogatásunkat, hogy a legjobb áron tudjanak szerződni.

Földgáz-ellátás az egyetemes szolgáltatásban

Akik tovább vételezhetnek földgázt rezsicsökkentett áron

A rendelet értelmében 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra csak a lakosság, valamint azok a mikrovállalkozások* lesznek jogosultak, akik 20 m3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkeznek.

*A mikrovállalkozások definícióját már a villamosenergia esetén bemutattuk.

A mikrovállakozások esetén további speciális szabály, hogy az egyetemes szolgáltatási árra* csak 1489 m3 /év/összes felhasználási hely mértékig jogosultak Ezen felüli fogyasztás esetén a különbözetet az egyetemes szolgáltató (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) a honlapján közölt versenypiaci áron számolja el az ügyféllel. Továbbá nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely a rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát. Ez utóbbi rendelkezéssel a rendelet megtiltja, annak, aki jogosult lenne egyébként, hogy visszatérjen az egyetemes szolgáltatásba.

* Az egyetemes szolgáltatási ár a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott I. kategória szerinti ár.

Akiknek távozniuk kell az egyetemes földgáz-szolgáltatásból

Minden olyan felhasználó, aki nem számít se lakossági felhasználónak, se mikrovállalkozásnak – hiába voltak korábban jogosultak csatlakozási kapacitásuk miatt (vásárolt kapacitásuk nem haladta meg a 20 m3/óra kapacitást) egyetemes szolgáltatásra – 2022. augusztus 1.-ét követően távozniuk kell a rezsicsökkentett áras egyetemes szolgáltatásból.

A távozók a rendelet szerint kötelesek az egyetemes szolgáltatójuk részére 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely megjelölésével arról nyilatkozni, hogy a továbbiakban nem jogosultak a vételezésre. Az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az ehhez szükséges nyilatkozatmintát a honlapján közzéteszi (legkésőbb 2022.06.23.). A nyilatkozatban kell közölnie az ügyfélnek, hogy kíván-e élni a végső menedékes szolgáltatással, vagy sem.

A távozóknak érdemes azonnal ajánlatkéréssel fordulniuk a szabadpiaci földgázkereskedők felé 2022.08.01.-i ellátási kezdődátummal.

Amennyiben segítségre lenne szükségük a folyamat lefolytatásában és az adminisztrációban, kérjék támogatásunkat, hogy a legjobb áron tudjanak szabadpiacon szerződni.

Végső menedékes ellátás az egyetemes szolgáltatásból távozóknak (azonos feltételrendszer villamosenergia és földgáz esetén)

Minden távozó – vagyis akik az egyetemes szolgáltatásban vételeztek mikor a rendelet megjelent – végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-, vagy földgázellátásra jogosult 2022. december 31-ig. A végső menedékes ellátó a korábbi egyetemes szolgáltatója, azaz az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lesz 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig.

2022. augusztus 1-jével az egyetemes szolgáltató és a távozó között fennálló villamosenergia-, és/vagy földgázvásárlási-szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnik. 2022. augusztus 1-jével a végső menedékes ellátó és azon távozó – aki 2022. július 1-jéig nyilatkozott – között meghatározott (2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig) időtartamra villamosenergia- és/ vagy földgázvásárlási-szerződés jön létre a mintaszerződés szerinti tartalommal. A mintaszerződést a végső menedékes ellátónak (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) legkésőbb 2022.06.28-ig kell honlapján közzé tennie.

Amennyiben a végső menedékes szerződés megkötésre került, úgy, az ellátott felhasználónak 2022. november 30-ig tájékoztatnia kell a végső menedékes ellátót arról, ha a közöttük 2022. december 31-ig fennálló vásárlási szerződés megszűnését követően ellátását más villamosenergia-, vagy földgázkereskedővel kívánja biztosítani. A tájékoztatásra nyitva álló határidő jogvesztő! Amennyiben a felhasználó nem nyilatkozik november 30-ig, úgy a végső menedékes szerződés megszűnését követően a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és a felhasználó között villamosenergia-, és/vagy földgáz kereskedelmi szerződés jön létre automatikusan.

Kivételek, vagyis akik lakossági fogyasztónak minősülnek (azonos feltételrendszer villamosenergia és földgáz esetén)

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője e rendelet alkalmazásában lakossági fogyasztónak minősül. Erről az üzemeltetőnek az egyetemes szolgáltatója felé – az annak honlapján közzétett nyilatkozatminta alkalmazásával – kell nyilatkoznia.